Sơ đồ tổ chức

Người viết Quantri T6, 31/01/2014 - 18:38

 

LÃNH ĐẠO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VĨNH LONG

 

Ông NGUYỄN VĂN HIẾU

Giám đốc

Email: nvhieu.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 070.3824252

 

Ông NGUYỄN TRỌNG DANH

Phó giám đốc

Email: ntdanh.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 070.3862599

 

 

 

 

Ông NGUYỄN THANH PHONG

Phó giám đốc

Email: ntphong.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 070.3862599

 

Danh bạ Email, điện thoại

Sở KH&CN được tổ chức và làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với bàn bạc tập thể, Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về mọi hoạt động của Sở và trước Bộ trưởng Bộ KH&CN về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh theo pháp luật quy định.

Ban giám đốc Sở : 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc .

Tổng số Cán bộ công chức, viên chức Sở gồm: 84 Cán bộ.

Trong đó:

Biên chế: 77 Cán bộ.
Hợp đồng: 07 Cán bộ.
Bao gồm: 01 Tiến sĩ, 07 Thạc sĩ, 63 Đại học, 01 Cao đẳng, 04 Trung cấp, 09 khác.

Các tin khác

31/01/2014 - 20:54 - Thông tin địa chỉ liên hệ
31/01/2014 - 18:54 - Quá trình phát triển
31/01/2014 - 18:53 - Danh bạ Email, điện thoại
31/01/2014 - 18:41 - Các phòng chuyên môn
31/01/2014 - 18:39 - Ban lãnh đạo Sở
31/01/2014 - 18:30 - Chức năng nhiệm vụ