11 tháng bảy 2014 Trang chủ Trang chủ   Góp ý Góp ý   Sơ đồ website Sơ đồ website  
 Tìm kiếm
Tìm kiếm

  
 Điều hành tác nghiệp

  
 Thăm dò ý kiến

1. Thăm dò ý kiến xây dựng Website

Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả

  
 Số lượt truy cập


  
 Đề tài/ dự án KHCN


LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH&CN)

 

1. Tuyển chọn /Xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh.

*. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Thông báo tuyển chọn /xét chọn:

- Đối với tuyển chọn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo rộng rãi trên Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, website Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long, … về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án để tổ chức, cá nhân tham gia nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn.

- Đối với xét chọn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo bằng văn bản đến tổ chức, cá nhân được giao trực tiếp xây dựng hồ sơ chủ trì đề tài, dự án theo phương thức xét chọn để lập hồ sơ đăng ký tham gia.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký, tổng hợp hồ sơ hợp lệ, hồ sơ không hợp lệ.

- Hồ sơ phải nộp đúng thời hạn theo thông báo tuyển chọn, xét chọn. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của Bưu điện Vĩnh Long (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc sổ theo dõi nhận hồ sơ của Văn thư hoặc cán bộ quản lý khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long (trường hợp gửi trực tiếp).

- Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn/ xét chọn có quyền rút hồ sơ, thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi. Mọi bổ sung và sửa đổi phải nộp trong thời hạn quy định và là bộ phận cấu thành của hồ sơ.

Bước 3: Thông báo kết quả.

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo kết quả họp Hội đồng tuyển chọn/ xét chọn đến tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo kết quả xét duyệt tài chính đến tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo về quyết định của UBND tỉnh phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài; đề cương, kinh phí, thời gian thực hiện đề tài đến tổ chức và cá nhân có liên quan.

*. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long (số 111 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Điện thoại: 070.3827201) hoặc qua đường bưu điện (Theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 9, Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND).

*. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm (Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 9, Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND, ngày 09/07/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long):

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh (theo mẫu B1-ĐONTC- Quyết định số 53/QĐ-SKHCN, ngày 19/5/2011); download.png Download

2. Thuyết minh đề tài (theo mẫu B2-TMĐT-Quyết định số 53/QĐ-SKHCN, ngày 19/5/2011); download.pngDownload

3. Tóm tắt hoạt động Khoa học và Công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (theo mẫu B3-LLTC-Quyết định số 53/QĐ-SKHCN, ngày 19/5/2011); download.pngDownload

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cán bộ đăng ký tham gia chính trong đề tài (theo mẫu B4-LLCN-Quyết định số 53/QĐ-SKHCN, ngày 19/5/2011); download.pngDownload

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài khoa học và công nghệ (theo mẫu B5-PHNC-Quyết định số 53/QĐ-SKHCN, ngày 19/5/2011) (nếu có phối hợp nghiên cứu) download.pngDownload.

Mỗi văn bản trong bộ hồ sơ phải có dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu .

b) Số lượng hồ sơ: 10 (bộ); Trong đó: một bộ gốc và 09 (bộ) sao chụp.

*. Thời hạn giải quyết: Mỗi đề tài/dự án sẽ có quy định về thời gian giải quyết.

*. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

*. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

d) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan khi thực hiện nhiệm vụ khoa học.

*. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

*. Phí, lệ phí: Không.

*. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

            1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh (B1-ĐONTC-Quyết định số 53/QĐ-SKHCN).

2. Thuyết minh đề tài (B2-TMĐT-Quyết định số 53/QĐ-SKHCN).

3. Tóm tắt hoạt động Khoa học và Công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (B3-LLTC-Quyết định số 53/QĐ-SKHCN).

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cán bộ đăng ký tham gia chính trong đề tài (B4-LLCN-Quyết định số 53/QĐ-SKHCN).

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài khoa học công nghệ (B5-PHNC-Quyết định số 53/QĐ-SKHCN) nếu có phối hợp nghiên cứu.

*. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Theo quy định tại Điều 7, Quyết định số 17/2010/UBND, ngày 09/07/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long):

- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Tổ chức chủ trì đề tài, dự án phải có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực khoa học và công nghệ của đề tài, dự án, có điều kiện tốt về nhân lực, thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết cho việc thực hiện đề tài, dự án. Mỗi tổ chức được đồng thời chủ trì nhiều đề tài, dự án phù hợp với lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức. Mỗi đề tài, dự án chỉ có một cơ quan chủ trì thực hiện.

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Cá nhân chủ nhiệm đề tài, dự án phải có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp hoặc liên quan gần (kèm theo Điều kiện đội ngũ cộng tác viên tham gia đề tài phải có chuyên môn phù hợp) với lĩnh vực khoa học và công nghệ của đề tài, dự án thực hiện, ưu tiên cho người đề xuất ý tưởng chính và chủ trì tổ chức xây dựng thuyết minh đề tài. Mỗi cá nhân không đồng thời làm chủ nhiệm hoặc đồng chủ nhiệm quá 2 đề tài, hoặc dự án cấp tỉnh (cho đến khi nghiệm thu). Mỗi đề tài, dự án có thể có tối đa 2 đồng chủ nhiệm.

- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Các tổ chức và cá nhân không được tham gia chủ trì đề tài, dự án mới khi chưa hoàn thành đúng hạn việc quyết toán, hoặc chưa hoàn trả kinh phí thu hồi của các đề tài, dự án triển khai thực hiện trước đó hoặc vi phạm các điều kiện theo quy định tại khoản 8 Điều 22 của Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long .

*. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP, ngày 17 tháng 10 năm 2002 quy định chi tiết một số điều của Luật khoa học và Công nghệ;

- Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND, ngày 09/07/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

- Quyết định số 53/QĐ-SKHCN, ngày 19/5/2011 của Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn biểu mẫu thực hiện trong hồ sơ đăng ký Tuyển chọn/ Xét chọn chủ trì đề tài khoa học tỉnh Vĩnh Long.

 

2. Tuyển chọn /Xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh.

*. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Thông báo tuyển chọn / xét chọn:

- Đối với tuyển chọn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo rộng rãi trên Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, website Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long, … về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án để tổ chức, cá nhân tham gia nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn .

- Đối với xét chọn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo bằng văn bản đến tổ chức, cá nhân được giao trực tiếp xây dựng hồ sơ chủ trì đề tài, dự án theo phương thức xét chọn để lập hồ sơ đăng ký tham gia.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký, tổng hợp hồ sơ hợp lệ, hồ sơ không hợp lệ.

-  Hồ sơ phải nộp đúng thời hạn theo thông báo tuyển chọn, Xét chọn. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của Bưu điện Vĩnh Long (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc sổ theo dõi nhận hồ sơ của Văn thư hoặc cán bộ quản lý khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long (trường hợp gửi trực tiếp).

-  Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn/ xét chọn có quyền rút hồ sơ, thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi. Mọi bổ sung và sửa đổi phải nộp trong thời hạn quy định và là bộ phận cấu thành của hồ sơ.

Bước 3: Thông báo kết quả.

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo kết quả họp Hội đồng tuyển chọn/Xét chọn đến tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo kết quả xét duyệt tài chính đến tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo về quyết định của UBND tỉnh phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài; đề cương, kinh phí, thời gian thực hiện đề tài đến tổ chức và cá nhân có liên quan.

*. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long (số 111 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Điện thoại: 070 3827201) hoặc qua đường bưu điện (Theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 9, Quyết định 17/2010/QĐ-UBND).

*. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh (theo mẫu PL1- ĐONTC-Quyết định số 53/QĐ-SKHCN); download.pngDownload

2. Thuyết minh đề tài (theo mẫu PL2–TMĐT-Quyết định số 53/QĐ-SKHCN); download.pngDownload

3. Tóm tắt hoạt động khoa học của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (theo mẫu PL3-LLTC-Quyết định số 53/QĐ-SKHCN); download.pngDownload

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cán bộ đăng ký tham gia chính trong đề tài (theo mẫu PL4-LLCN-Quyết định số 53/QĐ-SKHCN); download.pngDownload

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn (theo mẫu PL5-PHNC-Quyết định số 53/QĐ-SKHCN) - nếu có phối hợp nghiên cứu download.pngDownload.

Mỗi văn bản trong bộ hồ sơ phải có dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu.

b) Số lượng hồ sơ: 10 (bộ); Trong đó: một bộ gốc và 09 (bộ) sao chụp.

*.Thời hạn giải quyết: Mỗi đề tài/dự án sẽ có quy định về thời gian giải quyết.

*. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

*. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan khi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh.

*. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

*. Phí, lệ phí: Không.

*. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh (PL1- ĐONTC-Quyết định số 53/QĐ-SKHCN);

2. Thuyết minh đề tài (PL2–TMĐT-Quyết định số 53/QĐ-SKHCN);

3. Tóm tắt hoạt động khoa học của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (PL3-LLTC-Quyết định số 53/QĐ-SKHCN);

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cán bộ đăng ký tham gia chính trong đề tài (PL4-LLCN-Quyết định số 53/QĐ-SKHCN);

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn (PL5-PHNC-Quyết định số 53/QĐ-SKHCN) - nếu có phối hợp nghiên cứu.     

*. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Theo quy định tại Điều 7, Quyết định số 17/2010/UBND, ngày 09/07/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long):

- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Tổ chức chủ trì đề tài, dự án phải có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực khoa học và công nghệ của đề tài, dự án, có điều kiện tốt về nhân lực, thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết cho việc thực hiện đề tài, dự án. Mỗi tổ chức được đồng thời chủ trì nhiều đề tài, dự án phù hợp với lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức. Mỗi đề tài, dự án chỉ có một cơ quan chủ trì thực hiện.

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Cá nhân chủ nhiệm đề tài, dự án phải có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp hoặc liên quan gần (kèm theo Điều kiện đội ngũ cộng tác viên tham gia đề tài phải có chuyên môn phù hợp) với lĩnh vực khoa học và công nghệ của đề tài, dự án thực hiện, ưu tiên cho người đề xuất ý tưởng chính và chủ trì tổ chức xây dựng thuyết minh đề tài. Mỗi cá nhân không đồng thời làm chủ nhiệm hoặc đồng chủ nhiệm quá 2 đề tài, hoặc dự án cấp tỉnh (cho đến khi nghiệm thu). Mỗi đề tài, dự án có thể có tối đa 2 đồng chủ nhiệm.

- Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Các tổ chức và cá nhân không được tham gia chủ trì đề tài, dự án mới khi chưa hoàn thành đúng hạn việc quyết toán, hoặc chưa hoàn trả kinh phí thu hồi của các đề tài, dự án triển khai thực hiện trước đó hoặc vi phạm các điều kiện theo quy định tại khoản 8 Điều 22 của Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long .

*. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP, ngày 17 tháng 10 năm 2002 quy định chi tiết một số điều của Luật khoa học và Công nghệ;

- Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND, ngày 09/07/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long;

- Quyết định số 53/QĐ-SKHCN, ngày 19/5/2011 của Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn biểu mẫu thực hiện trong hồ sơ đăng ký Tuyển chọn/Xét chọn chủ trì đề tài khoa học tỉnh Vĩnh Long.

 

3. Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở.

*. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý thư viện - Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long (Số 111, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc gửi giấy hẹn qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ, sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long (Số 111, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), theo các bước sau:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy hẹn (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy giới thiệu của tổ chức (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện) và ký nhận vào sổ giao nhận hồ sơ;

+ Công chức kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

          Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Tin học và Thông tin thông tin Khoa học Công nghệ Vĩnh Long hoặc qua đường bưu điện (theo quy định tại Khoản 7, Điều 6, Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a) Thành phần hồ sơ bao gồm: (Theo quy định tại Khoản 3, Điều 1, Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN; Khoản 1, Điều 7, Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN và Điều 2, Thông tư số 13/2012/TT-BKHCN)

          Trường hợp đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước:

+ 01 Phiếu đăng ký kết quả (theo mẫu Phụ lục II, ban hành kèm theo Thông tư số 13/2012/TT-BKHCN) cho mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà kết quả có thể triển khai thành công nghệ, cần thêm 01 Phiếu mô tả quy trình công nghệ (theo mẫu Phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư số 13/2012/TT-BKHCN);

+ 01 bản giấy đối với Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu (đã hoàn thiện sau khi nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ); Phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát; bản đồ; bản vẽ; ảnh. Bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và Phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát phải đóng bìa cứng, gáy vuông;

          + 01 bản điện tử đối với Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, Phụ lục tổng hợp số liệu điều tra/khảo sát, các báo cáo đề tài nhánh và các chuyên đề nghiên cứu. Bản điện tử phải sử dụng các định dạng là Word (phần mở rộng là .doc) hoặc Excel (phần mở rộng là .xls) hoặc Acrobat (phần mở rộng là .pdf). Đối với các định dạng Word và Excel phải sử dụng font chữ tiếng Việt Unicode (Time New Roman) theo TCVN 6009:2001. Bản điện tử phải được ghi trên đĩa quang và không được đặt mật khẩu;

          + Chứng từ xác nhận nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có). 

          Trường hợp đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước:

          + 01 báo cáo chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các báo cáo, tư liệu liên quan khác (nếu có);

          + 01 văn bản chứng nhận kết quả đã được thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền.

          b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính).

- Thời hạn giải quyết: (Theo quy định tại Điểm 2, 3, 4, Điều 1, Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN và Điều 2, Thông tư 13/2012/TT-BKHCN).

+ Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước). Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký Thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhịêm vụ khoa học và công nghệ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đề nghị bổ sung hồ sơ, cơ quan đăng ký không nhận đựơc hồ sơ bổ sung hợp lệ thì có quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ theo quy định (đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp: Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận (Theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN và Điều 2, Thông tư số 13/TT-BKHCN).

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Phiếu mô tả quy trình công nghệ (theo mẫu Phụ lục I, bàn hành kèm theo Thông tư số 13/2012/TT-BKHCN); download.pngDownload Phu luc I

+ Phiếu đăng ký kết quả (theo mẫu Phụ lục II, ban hành kèm theo Thông tư số 13/2012/TT-BKHCN). download.pngDownload Phu luc II

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10, ngày 09/6/2000;

+ Nghị định số 159/2004/NĐ-CP, ngày 31/8/2004 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

+ Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN, ngày 16/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

+ Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN, ngày 20/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN, ngày 16/03/2007;

+ Thông tư số 13/2012/TT-BKHCN, ngày 26/06/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN, ngày 16/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN, ngày 20/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

    
          WEBSITE SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH LONG Đăng Nhập 
Giấy phép của Cục báo chí - Bộ Văn hóa - Thông tin số: 322/CP-BC ngày 30/10/2006
Người chịu trách nhiệm chính: KS.Trương Quốc Thạnh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 111 Nguyễn Huệ - Phường 2 - TP.Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long - Email: skhoahoc@vinhlong.gov.vn