25 tháng tư 2014 Trang chủ Trang chủ   Góp ý Góp ý   Sơ đồ website Sơ đồ website  
 Địa chỉ Email

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Hộp thư sở

skhoahoc@vinhlong.gov.vn

Phạm Minh Đức

pmduc.skhcn@vinhlong.gov.vn

Hà Văn Sơn

hvson.skhcn@vinhlong.gov.vn

Lê Trung Nhân

ltnhan.skhcn@vinhlong.gov.vn

Trương Quốc Thạnh

tqthanh.skhcn@vinhlong.gov.vn

Lê Hữu Đức

lhduc.skhcn@vinhlong.gov.vn

Quách Văn Lâm

qvlam.skhcn@vinhlong.gov.vn

Liêu Mông Tuyết

lmtuyet.skhcn@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Văn Giới

nvgioi.skhcn@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Văn Trí

nvtri.skhcn@vinhlong.gov.vn

Huỳnh Kim Luyến

hkluyen.skhcn@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Thị Anh Tiên

ntatien.skhcn@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Nga

nttnga.skhcn@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Thị Bích Vân

ntbvan.skhcn@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Trọng Danh

ntdanh.skhcn@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Hữu Dùng

nhdung.skhcn@vinhlong.gov.vn

Vũ Thanh Tâm

vttam.skhcn@vinhlong.gov.vn

Trần Văn  Thành

tvanthanh.skhcn@vinhlong.gov.vn

Trần Minh Hiền

tmhien.skhcn@vinhlong.gov.vn

La Văn Năm

lvnam.skhcn@vinhlong.gov.vn

Phạm Thị Hạnh

pthanh.skhcn@vinhlong.gov.vn

Huỳnh Thị Ngọc Lệ

htnle.skhcn@vinhlong.gov.vn

Huỳnh Thị Thu Vân

httvan.skhcn@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

ntbthuy.skhcn@vinhlong.gov.vn

Lý Công Danh

lcdanh.skhcn@vinhlong.gov.vn

Lê Thị Hồng Yến

lthyen.skhcn@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Văn Tùng

nvtung.skhcn@vinhlong.gov.vn

Đặng Phúc Hưng

dphung.skhcn@vinhlong.gov.vn

Thái Văn Tào

tvtao.skhcn@vinhlong.gov.vn

Lưu Văn Lợi

lvloi.skhcn@vinhlong.gov.vn

Trần Văn Nô

tvno.skhcn@vinhlong.gov.vn

Võ Văn Long

vvlong.skhcn@vinhlong.gov.vn

Trần  Văn Thành

tvthanh.skhcn@vinhlong.gov.vn

Phạm Văn Tâm

pvtam.skhcn@vinhlong.gov.vn

Trần Anh Kiệt

takiet.skhcn@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Hữu Minh

nhminh.skhcn@vinhlong.gov.vn

Bùi Thị Thuỳ Nga

bttnga.skhcn@vinhlong.gov.vn

Hồ Long Sơn

hlson.skhcn@vinhlong.gov.vn

Trịnh Tuấn An 

ttan.skhcn@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Thị Quyền

ntquyen.skhcn@vinhlong.gov.vn

Trần Long Trung

tltrung.skhcn@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Thị Mông Tuyền

ntmong.skhcn@vinhlong.gov.vn

Võ Ngọc Nhẫn

vnnhan.skhcn@vinhlong.gov.vn

Hồ Thị Thu Hồng

htthong.skhcn@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Thị Kim Sơn

ntkson.skhcn@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Tuấn Phương

ntphuong.skhcn@vinhlong.gov.vn

Đào Thị Cúc

dtcuc.skhcn@vinhlong.gov.vn

Đào Nhật Triệu Uyên

dntuyen.skhcn@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Văn La

nvla.skhcn@vinhlong.gov.vn

Trần Quốc Dũng

tqdung.skhcn@vinhlong.gov.vn

Trần Văn Thông

tvthong.skhcn@vinhlong.gov.vn

Đậu Xuân Toàn

dxtoan.skhcn@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Tấn Thành Em

nttem.skhcn@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Thanh Sang

ntsang.skhcn@vinhlong.gov.vn

Lê Văn Giàu

lvgiau.skhcn@vinhlong.gov.vn

Lý Minh Phương

lmphuong.skhcn@vinhlong.gov.vn

Nguyễn Thị Bông

ntbong.skhcn@vinhlong.gov.vn

Võ Phụng Thanh Trúc

vpttruc.skhcn@vinhlong.gov.vn


    
          WEBSITE SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH LONG Đăng Nhập 
Giấy phép của Cục báo chí - Bộ Văn hóa - Thông tin số: 322/CP-BC ngày 30/10/2006
Người chịu trách nhiệm chính: KS.Trương Quốc Thạnh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 111 Nguyễn Huệ - Phường 2 - TP.Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long - Email: skhoahoc@vinhlong.gov.vn